A(z) Kiss Anita EV, Takács Rezes Gizella EV, a tulajdonában álló www.www.kygodesignshop.com  (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében, illetve hírlevél küldése céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.
Az adatkezelő címe: 2131 Göd Komlókert utca 4. fsz.2 Magyarország
Az adatkezelő elérhetősége: +36 70-7744-118  Email: kygodesign2017@gmail.com
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban…
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás, hírlevél küldése.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 • A Kiss Anita EV továbbá, kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
 • Meg. Külső szállító esetén, annak neve és adatai is.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

 

 

Adatvédelmi és adatfeldolgozási megállapodás

GDPR

 

 

A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez.

A személyes adatok védelme

 1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI

1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője a Kiss Anita EV, Takács Rezes Gizella EV, (a

továbbiakban csak „adatkezelő”),

Székhelye:  2131 Göd  Komlókert utca 4. fsz.2

Kiss Anita Nyilvántartási szám: 51375083

Adószám: 68189620-1-33

Takács Rezes Gizella Nyilvántartási Szám: 54880689

Adószám: 56245431-1-33

1.2. Az adatkezelő elérhetőségei: kézbesítési cím: 2131 Göd  Komlókert utca 4. fsz.2

Telefonszám: 0036-70-77-44-118

Email cím: kygodesign2017@gmail.com

1.3. Az adatkezelők nem neveztek ki adatvédelmi tisztviselőt.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

2.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

3.1. A személyes adatok feldolgozásának célja számlák küldése, vásárlás elősegítése, üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése.

3.2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.

 1. 4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

4.1. Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI

5.1. Személyes adatainak további kedvezményezettjei:

Octonull Kft cég (a számlázási adatok feldolgozása céljából), székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.

Hírlevél küldése céljából a The Rocket Science Group LLC (675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) keresztül a szerver kezelője és az Elin.hu Kft. 9024 Győr, Déry T. u. 11. az adatközpont üzemeltetője.

Online fizetési szolgáltató Barion Payment Zrt. 1117 Budapest, Infopark stny 1. I/5.

Adatkezelő GrenT Média Kft. 1101 Budapest, Doba u. 5. A weboldal adminisztrátora.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

6.1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:

– az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz

– személyes adatainak helyesbítésére

– kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen

– személyes adatait áthordozni

6.2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.

Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az info@kygodesigns.com e-mail címen vonhatja vissza.

6.3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

 

6.4. Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges.

 

Adat feldolgozási megállapodás:

 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS A FELDOLGOZÓ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI

ADATAI

1.1. A szolgáltató (Kiss Anita EV) minősül adatfeldolgozónak a Felhasználók ügyfelei (azaz a Felhasználók internetes áruházaiban vásárlók) személyes adatai vonatkozásában, a GDPR 28. cikke szerint. A Felhasználó (az internetes áruház üzemeltetője) ezen adatok adatkezelője.

1.2. E feltételek szabályozzák a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket azon személyes adatok feldolgozása során, amelyekhez a szolgáltató hozzáférést szerzett a Felhasználóval a www.www.kygodesignshop.com honlapon található általános üzleti feltételek jóváhagyásának formájában megkötött szerződés teljesítése keretében.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK KÖRE

2.1. A Szolgáltató vállalja a Felhasználó felé, hogy feldolgozza a személyes adatokat a Feldolgozási szerződés e feltételeinek 2.2. – 2.10. cikkeiben meghatározott körben és célokra.

2.2. A Szolgáltató vállalja a Felhasználó felé, hogy feldolgozza a Felhasználó ügyfeleinek személyes adatait.

2.3. A Szolgáltató vállalja a Felhasználó felé, hogy a megszerzett személyes adatokat a szokásos személyes adatok körében dolgozza fel.

2.4. A Szolgáltató az automatizált feldolgozás keretében a Szolgáltató hardverén elhelyezett adatbázisban végzi a személyes adatok tárolását, őrzését, biztosítását, biztonsági mentését, rendezését és megsemmisítését.

2.5. A Szolgáltató olyan szoftvereszközöket hoz létre, amelyek megkönnyítik a Felhasználónak a GDPR-ben meghatározott jogok gyakorlására vonatkozó ügyféligények teljesítését, különösen a törléshez való jogot, az információhoz való jogot és az információ hordozhatóságához való jogot.

2.6. A személyes adatok tárolása csak a Szolgáltató hardverén, saját, vagy együttműködő partnerei szerverein történik.

2.7. A Szolgáltató vállalja a Felhasználó felé, hogy feldolgozza a személyes adatokat a www.www.kygodesignshop.com rendszerében működő webáruház szolgáltatása érdekében.

2.8. A Szolgáltató a Felhasználó ügyfeleinek feldolgozott személyes adatait nem használja fel saját igényei szerint, és a Szerződés teljesítésétől eltérő célra.

2.9. A Szolgáltató vállalja, hogy a megszerzett személyes adatokat a felhasználó számára a szerződéses jogviszony időtartama alatt dolgozza fel, a szerződéses jogviszony megszűnését követő maximum 10 évig.

2.10. A felhasználó hozzájárulását adja együttműködő cégek bevonásához, amelyek a következő vállalatok:

Octonull Kft cég (a számlázási adatok feldolgozása céljából), Székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.

Hírlevél küldése céljából a The Rocket Science Group LLC-on (675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) keresztül a szerver kezelője az Elin.hu Kft. 9024 Győr, Déry T. u. 11. az adatközpont üzemeltetője.

Online fizetési szolgáltató Barion Payment Zrt. 1117 Budapest, Infopark stny 1. I/5.

Adatkezelő GrenT Média Kft. 1101 Budapest, Doba u. 5. A weboldal adminisztrátora.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

3.1. A Szolgáltató vállalja, hogy műszakilag és szervezetileg biztosítja a tárolt személyes adatok védelmét és biztonsági mentését, hogy ne következzen be jogosulatlan hozzáférés vagy adatvesztés a személyes adatokhoz kapcsolódóan.

3.2. A meghozott műszaki és szervezeti intézkedések összhangban vannak a kockázat mértékével. A Szolgáltató és az együttműködő cégek segítségükkel biztosítják a személyes adatok folyamatos integritását és védelmét a visszaélések ellen.

3.3. A Szolgáltató kijelenti, hogy a személyes adatok védelmére a Szolgáltató belső biztonsági szabályzata vonatkozik. Ez meghatározza, hogy a személyes adatokhoz csak a Szolgáltató által meghatalmazott személyeknek és az együttműködő cégeknek lehet hozzáférésük e feltételek 2.10 cikke értelmében, akik kötelesek megőrizni a titoktartást a személyes adatokkal és a meghozott biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban.

3.4. A szolgáltatás befejezése után a Szolgáltató köteles törölni az összes személyes adatot, hacsak külön törvény nem kötelezi a személyes adatok tárolására (például a rendőrség jogszerű igényei miatt).

 

Záró rendelkezések

Bárki jogosult kifogást emelni a személyes adatok közvetlen marketing céljából történő feldolgozása ellen, beleértve a profilalkotást is, ha a profilalkotás e közvetlen marketinget érinti. Ha kifogást emel személyes adatainak közvetlen marketing céljából történő feldolgozása ellen, személyes adatai további feldolgozására már nem kerül sor.

A Felhasználó vállalja, hogy indokolatlan késedelem nélkül jelent valamennyi általa ismert olyan információt, amely befolyásolhatja az e feltételekből eredő kötelezettségek megfelelő és időben történő teljesítését.

A Felhasználó e feltételekkel egyetért, amennyiben a www.www.kygodesignshop.com honlapon és

aloldalain található internetes űrlapokon bejelöli egyetértését.

E feltételekben kifejezetten nem említett egyéb jogviszonyokat a GDPR és a Magyar Köztársaság többször módosított törvényei szabályozzák. E feltételek 2018. április 23-án lépnek hatályba.